இனவரைவியல் சிறுகதைகள்

இனவரைவியல் சிறுகதைகள் நா. இராமச்சந்திரன் ‘Ethnography’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையாகத் தமிழில் ‘இனவரைவியல்’ என்ற பதத்தை மானிடவியலர்களும் நாட்டார் வழக்காற்றியலரும் பயன்படுத்துகின்றனர். ‘இனவிளக்கவியல்’ என்று அவர்களுள் ஒருசிலர் தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டனர். பக்தவத்சல பாரதி ‘பண்பாட்டு மானிடவியல்’ (1990) என்ற தமது நூலில் ‘இனக்குழுவியல்’ என்ற பதத்தைக் கையாண்டுள்ளார். ஆனால், அவர் தாம் எழுதிய ‘மானிடவியல் கோட்பாடுகள்’ (2005) என்ற நூலில் ‘இனவரைவியல்’ என்ற சொல்லையே பயன்படுத்தியுள்ளார். தற்பொழுது இனைவரைவியல் என்ற சொல் பொதுவாக எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

A FOLK PERFORMANCE IN TAMIL NADU

AALI ATTAM It is a folk dance form wherein a giant doll like structure made of bamboo pieces and paper is used as a mask by the dancer. The huge mask is beautifully painted in multi colours and the dancers wear the mask and dance before the public. Along with the Aali, there are other

மற்றமை

‘மற்றமை’ முதல் இதழில் பழமொழியை எவ்வாறு உளவியல் பகுப்பாய்வு செய்யலாம் என்பது விளக்கப்பட்டிருந்தது. உளவியல் ஆய்வு நிகழ்த்துவது எளிதான காரியம் இல்லை என்பதை அதனின்றும் உணர முடிந்தது. மானுட மனத்தின் அடியாழத்திற்குச் சென்று பழமொழியின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் விளக்கம் சொல்லும் பாணி சிறப்பாக இருந்தது. அதற்கு எவ்வளவு படிக்க வேண்டும் என்ற மலைப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும் நுணுக்கமாகத் தமிழ்ப் பழமொழிகளுக்குப் பொருத்திப் பார்த்து விளக்குவதிலுள்ள வலியையும் உணர முடிந்தது. இந்த என் அபிப்பிராயத்தைத் திரு. செல்லபாண்டியனிடம் தொலைபேசியில்